Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 339

eene Verklaaring, waar in hij betuigde , niet te oorlogen , dan om Frankrijk en den Catholijken Godsdienst te verdeedigen tegen de onderdrukkingen des Prinfen van Bearn , en diens Aanhangeren (*).

Frankrijk en de Feréénigde Nederlanden konden nu vrijlijk hunne krijgsverrigtingen met elkander regelen , en zich Itreelen met de hoop van hunnen algemeenen Vijand , meer dan ooit, te benauwen. Maar de binnenlandfche onlusten, in den boezem des Gemeenebests gereezen, ter oorzaake van de agterlijkheid veeier Landfehappen in het opbrengen van hun aandeel in de algemeene belastingen, en de gefchillen over de Munt, waar van elk de waarde wilde bepaalen , deeden veel nadeels aan de zaak dier beide Volken (f). De Spanjaarden, die zij van twee kanten zouden hebben kunnen benauwen, kreegen tijd, om op hunne hoede te weezen. De Krijgstugt, welke Fuentes herftelde, de verfierkingen , die hij ontving, om de gebrekkige Regimenten voltallig te maaken, Belden hun in ftaat, om vermeefteringente doen. De Bondgenooten werden uit Hui verdreeven, eene kleine Stad in Luiker-land, doch van aangelegenheid wegens haate ligging: zij hadden'er zich meefter van gemaakt, om dat de Bisfchop de Spaanfchen begunstigde (§). Mondragon noodzaakte Prins Maurits , het beleg van Grol optebreeken,

en

(*) Du Mont Corps Dipl. T. IV. p. 2. & 512, Ct) Grotu Hist.p. 213.2x8.219. (5) Zie aldaar, p. 203.

B4

Maurits.

Sluiten