Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344

GESCHIEDENIS

Maurits.

Staatkunde van Albertus , om de Veréénigde Gewesten te winnen.

fcheperj, in de Havens van Spanje en Portugal in beflag genomen, ontflag bezorgd. Schoon diepziende Staatkundigen oordeelden , dat Philips, zonder zichzelven grootlijks te benadeelen, de Zeevaart der Hollanderen en Zeeuwen niet kon ftremmen, en hij dus alleen die Schepen hadt doen aanhouden, om den Aardshertog gelegenheid te verfchaffen tot het verwerven van hunne vriendfchap, als den Man , dien zij dit ontflag moeiten dankweeten, vreesde men nogthans , dat deeze daad eenen te diepen indruk zou maaken op lieden , die van de Scheepvaart en Zeehandel leefden, weinig bedreeven in de Staatkundige ftreeken der Vorlten, en min aan.de belangen huns Vaderlands , dan aan die huns Handels verknogt. —Om nog dieper in 's Volks gunst te dringen , hadt Albertus de ontllaaking verworven van Philip Willem, Prins van Oranje , oudften «ioon van Willem den I, en met zich na de Nederlanden gebragt. 'tls bekend, dat deeze Prins van Leuvens Hoogefchool weggevoerd en na Spanje gebragt was. Achtentwintig jaaren hadt hij daar in een foort van gevangenisfe geleefd, onder het fchoon voorwendzel , om hem voor de fmette der Ketterije te beveiligen. Geene andere bezigheid hieldt dien ongelukkigeu Prins in zijne gevangenis onledig, dan het Schaakfpel, waar in hij uitmuntte; niets gedenkwaardigs hadt hij uitgevoerd, dan dat hij het Opperhoofd zijner Bewaakeren, op zekeren tijd, ten venfter uitwierp, dewijl hij kwaalijk gefprooken hadt van zijnen Vader. Ondertusfchen deedt de genomene voorzorg, om hem

een

Sluiten