Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. $4?

het meeretideel der Bezetting, beltaande uit acht Vaandelen, fneuvelde; dan zestig Hollandfche Knegten en twee Staatfche Vaandels weerden zich met zulk eene dapperheid, dat zij een vrijen uittocht bedongen. Dus viel Calais , één der Berkfte bolwerken van Frankrijk, en de Betitel van Kanaal, in handen der Spanjaarden (*). De KaBeelen van Gaines en Hames ondergingen 't zelfde lot. Ardres^,eene gewigtige en fterke Stad , werd den Spanjaard overgeleverd , door de lafhartigheid des Bevelhebbers , op dien eigen dag, dat Hendrik zich meeder gemaakt hadt van la Fere , en aanrukte tot ontzet, of om den Vijand tot een tlag te noodzaaken (f).

Zo fchielijke en gewigtige vermeefteringen verfpreidden fchrik in de Veréénigde Gewesten. De Staaten verfterlrten de Bezettingen van Ooflende en Breda. Om hunne Krijgsmagt te vermeerderen , ontbooden zij de Soldaaten, langs den RJiijn in bezetting liggende, en wierven, om deeze te vervangen, Waardgelders, in halve foldye: zij riepen ook hun, die in Frankrijk waren, te rugge, en, om de plaats te vervullen der zodanigen , die op de Engelfche Vloot dienden, wierven zij, met toeftemming der Koninginne , tweeduizend Knegten, bij welken Elizabeth, op verzoek der Staaten, nog tweeduizend voegde (§).

Deeze

(*) Bor, XXXII. B.bl. 113.115. XXXIII. B.bl. 20.

(t) Zie aldaar, XXXIII. B. bl. 25. ^ (§) Zie aldaar, bl. 25. 43. 50. en Grotii Hifi. p, 246. 247.

Maurits.

De Statten neeroenWaardgeldenen meer Volks aan.

Sluiten