Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 349

den nagt, over, en vermeefterden eenige Schansfen en Verfterkingen. Maurits , vergeeffche poogingen aangewend hebbende , om ze te doen verhuizen , hielt zich te Kruiningen, op den uithoek van Zuidbeveland, van waar hij de beweegingen desVijands kon gadeflaan , en de Bezetting van manfchap en leevensmiddelen voorzien, 't Beleg werd met allen ernst voortgezet. De uitvallen der Belegerden, de aanvallen der Belegeraaren , het Berk en aanhoudend vuur der Batterijen , en het fpringen der Mijnen deeden eene menigte aanzienlijke Mannen en braave Krijgshelden van wederzijden fneuvelen. D2 dappere verdeediging beantwoordde aan het BrengBe beleg : de Koningfchen leeden 't meest. De Cardinaal - Aardshertog bedagt , om de moedloosheid , welke zich onder de zijnen begon te vertoonen , te verbannen, een middel, voerende aan zijn tweevoudig Characler, ais Krijgsoverlte en Geestlijke. Weetende hoe veel indruks het Godsdienstige maakte op de bijgeloovige gemoederen der Spanjaarden, haalde hij de Priefters over, om met de Krijgsbenden aanterukken, en de Kerklijke Banieren te midden van de ontrolde Krijgsvaandelen te laaten waaijen. Maar het in de lugt vliegen der Mijnen verijdelde alledeeze poogingen. Hier vertoonde zich het fchriklijkst fchotnvfpel, 't welk de woedende Oorlog kan opleveren. De Belegeraars , op een oneffen grond vegrende, door het bloei der gefneuveiden en gewonden glibberig geworden, maakten vastigheid te krijgen,door zich fchrap te zetten op de nog lillende leden hunner IV. Dee/.a.St, Q JMe-

Mauritïi

Sluiten