Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

552 • G'Ë S C HTE D E N I S

gereed maaken van meer dan honderd en vijftigSchepen, bemand met achtduizend So!daa-en en zevenduizend Matroozen. Lord Howard hadt het opperbevel over de Vloot; de Landmagt f ondt onder den GraavevanEssEX, Gunsteling der Koninginne,den grooten beraamer van deezen tocht. De voornaamfte Heeren van het Hof hadt hij medegenomen, niet zo zeer om hun te doen deelen in de eerderoverwinninge, welke hij zich beloofde, dan opdat zij , geduurende zijn af weezen , Elizabeth niet tegen hem zouden innetmen. De Feréénigde Gewesten verfierkten de Engelfche Vloot, op 't verzoek der Koninginne, met vierentwintig Schepen , onder het bevelhebberfchap van Jan van Duivenvoorde , Heer van Warmond, en een aantal van manfchap , onder deGraaven Lodewijk en Willem van Nas fa u, Neeven van Prins Maurits. De veréénigde Vloot ging, den tienden van Zomermaand, van Pleymouth , onder zeil. Dezelve hndtlast, om niet alleen de vijandlijke Schepen aantetasten, maar ook die van onzijdigen, wanneer zij Krijgs- of Mondbehoeften den Vijand toevoerden. Zi j (levenden op Cadix aan: en, niet verre van deezé Stad, kreegen zij kundfchap , door een Iersch Schip, dat alles in Cadix zeer gerust, en de Stad üegts van eene zwakke Bezetting voorzien was, terwijl de Haven vol rijke Koopvaardijschepen lag. De Spanjaarden hadden flegts , ter verdeediging der Reede, omtrent dertig Oorlogfchepen, een gedeelte van de Vloot, welke men te Lisbon gereed maakte, om Engeland te beftookeu , en, behalven deezen,

ee-

Sluiten