Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

354 GESCHIEDENIS

ken in de Koopvaardijfchepen , ter welker gelegenheid, men rekent, dat 'er tien millioenen fchats aan de vlam zijn opgeofferd. De Graaf van Ess,,x wilde ce Stad inhouden, Howard beweerde, datmen wel haast gebrek aan mondbehoeften zou krijgen , en, fch- cn Warmond , die van Esssxs gevoelen was, aanboodt de Engelfche Vloot, ééne maand lang, uit zijv e Schepen te fpijzeu, terwijl men intusfchen voorraad uit Italië, Engeland , en ze'fs uk Afi'ica kon haaien, dreef Howards gevoelen boven : dc uieefte Engelfchen haakten na hun Vaderland tekeeren,om den vcrkreegen buit te erlangen. Naa de plundering werd de Srad in brand geftooken , en men verliet, in 't midden van Hooimaand, de Spaanfche Kusten.

Eiizaueth bedankte Warmond, bij eenenBrief, weg-ns zijne gedaaane dienBen : doch dezelve is in bewoordingen begreepen , die duidelijk uitwijzen, dar zij hem niet gaarne ten Hove zag. Hij zou ec veel tot bezwaar der Engelfchen hebben ingebragt. In Holland verdag doende van deezei tocht bij de Algemeene Staaten, beklaagde hij zich zeer over de Engelfchen, die den Hollanderen hun aandeel in den behaalden buit onthouden hadden. Dit was de eenige fchaade niet, welke de Hollanders leeden. De Kooplieden, die op Spanje , en, op den naam van Spanjaarden, op America handelden, hadden een nadeel van wel driemaal honderdduizend Guldens bij st verbranden der Koopvaardijvloot. Zelfs werd een Hollandsch Schip van vijftigduizend Guldens, welken het aan boord hadt, door de Engelfchen beroofd,

on-

Sluiten