Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

353

GESCHIEDENIS

Maurits.

Onderhandelingmet Engeland.

den Paus ontving , deedt overal gelooven,dathij gt. reed was, om met den Catholijken Koning te verzoenen. De Staaten, gaarne ziende, &zt Frankrijk en Engeland met Spanje in onmin waren, hadden belang, om die beideKroonengenoegzaamenbijftand toetefchikken, tot het onderhouden hunner vriendfchap , maar niet genoeg, om dezelven in ftaat te ftellen, dat zij den gemeenen Vijand dwongen tot het fluiten van een Vrede , die hun alleen ten doel van al zijn krijgsvermogen zou laaten.

Maar, dewijl het zeer bezwaarlijk viel, deeze balans van Staatkunde in evenwigt te houden tusfehen twee Bondgenooten , en 'er , bij 't minfte voorval, jalouzy en misnoegen rees, was het eenig middel, om hun genoegen te geeven , en alle zwaarigheid wegteneemen, een naauwkeurig en Baarlijk Verdrag te beraamen, wegens den bijftand , die de een den ander zou verleenen. Dit zogt men op een vasten voet te brengen. De Staaten traden in onderhandeling met Thomas Bodley , den Engelfchen Afgezant. Bodley Belde hun voor, als uit zichzelven, 9, dat de Koningin en de Staaten zich verbinden zou„ den, om met Spanje in Oorlog te blijven, en geen ,, Vrede te maaken, dan met onderling goedvinden. „ Dat de Staaten , wanneer de Koningin befluiten „ mogt, Spanje te water te beoorlogen , hunne Sche3, pen bij de haare zouden voegen. Dat zij, daaren„ tegen,zouden verzoeken, een groot nantzlEngel* „ fchen in foldy te mogen houden. En , om der Konin„ ginue, wegens de achterftallen, voldoening te gec-

ven.

Sluiten