Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. S<5i

behaagde, konden laaten verwijlen , en ftondt fteik op eene grooter jaarlijkfche veifchaffing van Geld. De Staaten beriepen zich op hunne behoefte. De Koningin verweet hun, op eenen fchamperen toon, den jongden voorfpoed hunner wapenen , den aanwasch huns Koophandels, den bloeijenden ftaat hunner Steden, en de toeneemende pragt hunner Gebouwen, terwijl zij zich in benoodigdheid van Geldbevondt: een gedeelse haarer middelen was te koste gelegd aan het dempen eens gedreigden opftandsin/erland; zij hadt, om de Bondgedooten te onderfteunen, haare Schatkisten uitgeput, en geen middel om, gelijk Philips, dezelven jaarlijks te vullen met d< fchatten uit de Goud- en Zilvermijnen van America (*) Gelukkig, dat, onder dit twisten , hetgerugtde Spaanjche toerusting ter zee, van welke wij gefprc ken heboen, de vrees in 't hart van Elizabeti joeg , die haar aanzette , om een befchadigend e: verdeedigend Verbond met Frankrijk te fluiten, waa op Hendrik de IV. zeer aandrong. In gevolge va 't zelve zou men geen Vrede maaken , dan met or derling goedvinden , en zich benaarftigen , om oo andere Mogenheden tot het aamieemen van 't zelv te bewegen. Hier toe behoorden natuurlijk de Fei éénigde Gewesten. De Hertog van Bouillon , d Verdrag met Engeland geflooten hebbende , beg: zich ook lerl'tond na Bolland 9 waar de Algemeer

Sta

(*) Bor, WÜÜII.B.bl, 18.19. 38.63.64. GaoT.//( p. aöi. 263.

\

Maurits,

r Verbond

tnsfchen Frank1 rijk en •j Engeland,r wsarin j de Staaten ook " ireeden. k

e

it tf e 1-

i.

Sluiten