Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits. :

Bijzonder Verbond tusfehenFrankrijk en de Veréénigde Gewesten.

,öa GESCHIEDENIS

Staaten, naa kort overleg met Prins Maurits endérl ELaad W Staate, in dit Verbond deel namen (*).

Ten dien zelfden tijde , traden zij nog ineen ander Verbond met Frankrijk , bij 't welke bedongen werd, „ dat Hendrik de IV, met de naastkomende „ Lente, een Leger zou aanvoeren op de Grenzen \\ van Picardye en Artois; dat de Staaten, van hun„ nen kant, met achtduizend Knegten en vijftien„ honderd Ruiters La 't veld zouden verfchijnen. „' Kik zou, op eigen grond, het opperbevel over de . Hulpbenden voeren. De oude Verbintenisfen, ren opzigte van het regt van Aubaine en den vrijen " Handel, zonden ftand houden, zo verre zij door " het tegenwoordig Verdrag geene verandering onZ dergingen, 't Zou zijner Majefteit gelieven, te vol\\ harden in zijne bijzondere gunste over de Steden " der Veréénigde Gewesten, en, bovenal, over den " Huize van Nas/au, om de onfterfltjke diensten, " den Lande beweezen (f)-" 't Valt gemaklijkerte bezeilen , dan te befchrijven , welk eene blijdfehap het Hinten deezer Verbonden in de Veréénigde Gewesten baarde : men vereerde het met openbaare vreugdebedrijven (§). Zij dienden niet alleen , . om dcn band hunner vereemginge nauwer toetehaalen; liet Gemeenebest ontving daar door eenen nieuwen luifter. Zij, die zich niethadden kunnen gewennen, om 't zelve als otfaflyngUjk te befchouwen, moeften

hun-

(*) Bor, XXXIII. B. bl. 25- 68. 73. 76-

(|) Bok, XXXlfl.B.bl.78. Grot. Hifi. p.265.

(§) Grot. Hifi. p. 265.

Sluiten