Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 3^3

hunne vooroordeelen afleggen , ziende, dat de Staaten met Koningen, als met huns gelijken, in Verbintenis traden; want men heeft, naa dit Verdrag, en zints dit tijdperk , in fpijt van Spanje , het Gemeenebest der Nederlanden als een Onafhanglijken Staat beginnen aantemerken. 't Is waar , die tijtel werd zo gereed niet toegeftemd. De Staaten hadden deeze gunst te danken aan de erkentenis des Konings van Frankrijk , gevoelig getroffen door den ijver, welken zij voor zijne belangen betoond hadden. Hij dreef dit door, in weerwil van Elizabeth , die 'er zich eenigen tijd tegen aankantte. Het fpeet deeze Vorftinne , de Oppermagt over de Feréénigde Gewesten voorheen geweigerd te hebben , en zij toonde zich in haare onderhandelingen met de Afgevaardigden veel genegener dan eertijds, om dezelven te aanvaarden. Zij wilde, dat de Staaten, in dit Verdrag , niet zouden deelen als Oppermagtigen , maar als oude Bondgenooten, die zich onder haare befcherminge begeeven hadden. Deeze eere was hun , haars oordeels, groot genoeg; en Steden, die het juk van hunnen Vorst hadden afgefchud, behoorden met Gekroonde Hoofden niet als met gelijken te handelen.

Deeze roemrijke Verbintenisfen gaven aan de Liefhebbers des Vaderlands, in de oudeGefchiedenisfen bedreeven, gelegenheid, om hunne geleerdheid ten toon te fpreiden. Zij vergaten de weezenlijke veranderingen, door tijdsverloop , in de betrekkingen tusfehen de drie Volken voorgevallen. Zij merkten ■niet op , dat het geflooten Verdrag alleen het uitwerk'

Maurits.

Sluiten