Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dër Nederlanden. 3ö\*

Ge ftrooperijen der Bondgenooten ', of onderworpen aan geregelde Brandfchattingen , van eene en andere zwaarigheid te ontheffen, hadt de Aardshertog vierduizend Voetknegten en vijfhonderd Ruiters derwaards doen trekken , die zich olnftreeks Turnhout legerden. Het gerugt liep, dat zij het ijs verwagtten , om een' aanüag op Breda of tegen het Eiland Tholen te onderneemen. Maurits , weerende , dat het bevél over dit Leger toevertrouwd was aan den Graave van Varax , meer aanzienlijk door zijne adelijke afkomst, dan ontz?glijk door zijne bedreevenheid in de konst des Oorlogs , befloot , hun te verrasfen. Hij verzamelde fchielijk en in flilte vijfduizend Voetknegten en achthonderd Paarden te Geertruidenberg. Op den drieëntwintigden van Louwmaand , trok hij met dit Leger op weg , en kwam , omtrent middernagt, te Ravels, omtrent ééne mijl van de vijandlijke Legerplaats , met oogmerk , om , met het aanbreeken van den dag , de Koningfchen in hunne verfchansfingen aantetasten, of in 't open veld flag te leveren. Maar Varax , kundfchap \an deezen optocht gekreegen hebbende, hieldt Krijgsraad. Deezen wilden, dat men de Hollanders te gemoet zou trekken, en met een Leger,, beftaande uit welgeoefende en dappere Soldaaten, aanrukken op eene Bende, afgemat door het afleggen van eenen möeifjken weg. Anderen beweerden, dat het veel veiliger was, te rug te trekken na Herentals, waar het Leger, in gevalle van eenen veldflag, een veel voordeeliger ftandzou hebben , en, IV. Deel. 2. St, d des

Maurits-

Sluiten