Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 3^7

het gevegt laaten blijven , om 'er zich, des noods, van te bedienen: deeze rukten aan , en deeden Basta andermaal wijken. De flachting was fchriklijk. Varax zelve ert meer dan tweeduizend der zijnen bleeven op het flagveld , vijfhonderd werden krijgsgevangen. De Bagadie , het Gefchut en de Kriigskas viel den Overwinnaar in handen , die ook, 's anderendaags, het Kasteel van Turnhout innam.

Deeze groote overwinning kwam Maurits op geen meer dan tien man te ftaan. Achtendertig Vaandels en één Cornet, den Vijand ontweldigd , werd naden Haage gevoerd, en, als zegetekens , in de Groote Zaal van het Hof ten toon gehangen. Het Lijk van den verllaagen Graaf zondt hij , met een beleefden Brief, den Aardshertog toe, die heuslijk beantwoord werd; en men kwam overéén, om het regt der Volken omtrent de Krijgsgevangenen, welks fchending, van tijd tot tijd, gelegenheid gaf tot het neemen van bittere wederwraake , te laaten gelden. In deezervoege toonde Maurits, voor de eerfte keer, dat hij niet min bekwaamheids bezat, om,in 't open veld, den flag te winnen, dan om Steden te vermeefteren. Bij zijne terugkomst in 'r Gravenhaage , werdt hij met de grootfte toejuichingen ontvangen. De zegepraaiende Veldheer , bij de. Staaten verflag doende van zijne overwinning, erkende zedig dezelve grootendeels verfchuldigd te zijn aan de onbedreevenheid des vijandlijken Veldheer?, die'verzuimd hadt eeneBrug te laaten afbreeken. De Groot voegt 'er bij, D a dat

Mauthtk

Sluiten