Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER

NEDERLANDEN. 37*

van alle vrees voor den Vijand bevrijd hadt, ftrekten tot veel zekerheids van het Gemeenebest. Ze werden met vreugdetekenen vereerd, end Overwinnaar met meer dan gemeene toejuichingen , in 's Graven*haage, naa het voleindigen van deezen Veldtocht verwelkomt. Zijn krijgsroem was nu tot zulk een top geftegen , dat, op den Rijksdag te Regensburg, in overweeging werd genomen, om hem het Opperbevelhebberfchap des Kekerlijken Legers tegen de Turken optedraagen.

Het geluk van Maurits zou volkomen geweest zijn , indien huislijke onlusten , veroorzaakt duo het Huwelijk van eene zijner Zusteren , 't zelve mei geftoord hadden. Wij moeten deeze aandoenlijke gefchiedenis van 't menschlijk hart hier eene plaats geeven. Bekend is 't , dat Willem de I, Grondlegger van dit Gemeenebebest, een talrijk gezin van twaalf Kinderen , drie Zooneu en negen Dogteren, hadt naagelaaten. Zijn hooge rang, de fchitterende rol, door hem in Europa gefpeeld , zette dit Gezin zo veel luisters bij, dat deeze Dogters aangezogt werden door Heeren, uit de eerfte Huizen van Frankrijk en Duhschland. Vijf hadden 'er reeds aanzienlijke Huwelijken gedaan, en waren door de Staaten, te dier gelegenheid, rijküjk begiftigd. Charlotta Brabantina ftondt thans te trouwen met den Hertog van Tremouille en Thonars. Maar Emiilia, volle Zuster van Maurits, bleef onaangezogt, en droeg een hart om , voor de liefde gevormd. Don Emanuel kwam in 's Gravenhaage, Deeze was de D 4 Zoo*

Maurits»

Het Hu.;

welijk van ËMi" da van Nasfau met Don Emmanuel van Portugal^

Sluiten