Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BErt NEDERLANDEN. 373

«ene verbintenisfe te kunnen dingen , met welker behulp hij misfchien ten Vaderlijken Throon zou geraaken. Hij bediende zich van de vrijheid der verJteering , welke Noordfche Volken de Sexe toeftaan. Het aandoenlijk hart van Emilia , tot welke hij eenen vrijen toegang hadt, was, welhaast, geöpend voor zijne voorflagen. Zij gevoelde een vuur, 't geen zij niet langer kon verbergen. Maurits , welhaast hier van verwittigd, dagt , die vlam te zullen kunnen blusten, met zijne Zuster te toonen, welk eene fchande zulk eene verbintenis haar Huis zou aandoen. Het diep getroffen hart van Emilia was voor dat .alles onaandoenlijk , zij wilde Emmanuel tot Egtge. noöt hebben, en begaf zich, toen haar Broeder met het Leger voor Breevoort lag, in perfoon derwaards, om zijne toeftemming te verzoeken. De Prins ftelde haar voor oogen het verfchil van Godsdienstbelijdenisfe, den behoeftigen ftaat van Emmanuel , en de twijfelagtigheid zijner geboorte , dewijl hij niet beweezen hadt, dat zijne Moeder met Don Antonio getrouwd geweest was. Het baatte niets. De Prinfes gaf tot antwoord, dat zij meerderjaarig was, dat men aan haare Zusrers aanzienlijke Verbintenisfen bezorgd hadt, en voorneemens fcheen, haar tot den ongehuwden Staat te verwijzen ; dat haar Minnaar uit Koninglijken bloede fproot, en, was hij arm, zij zou het zich getroosten , dien last der armoede nevens hem te draagen. Maurits beloofde, haare redenen, op eenen anderen tijd, nader te zullen overweegen. Maar de vlam , die 't minziek hart van D 5 Emi-

Maürit?»

Sluiten