Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dee. NEDERLANDEN. %7$

de te maaken aan een , anders onuitoogelijk , verdriet, eenig voedzel te gebruiken. Het Itondt dus gefchaapen, dat zij een flachtöffer zou worden van de Liefde en Vooroordeelen.. De Staaten , hoogst begaan met haaren deerniswaardigen toeftand , zonden haar Joannes Heurnius, Hoogleeraar in de Geneeskunde te Leyden ; deeze , van een zagt en inneemend voorkomen, bewoog haar , eenig voedzel te nuttigen , en verdreef eenigermaate de fombere denkbeelden van wanhoop; doch kon de diepe wonde van haar hart niet geneezen. Zij verklaarde hem met ronde woorden, dat 'er geen ander middel was, dan haar aan haaren Egtgenoot wedertcgeeven ; dat zij aan Maurits geene gehoorzaamheid verfchuldigd was, wanneer hij zich jegens haar, niet als een Broeder, maar als een Dwingeland gedroeg. De Staaten mogten den Portugeefchen Prins ten Lande uit doen trekken, Maurits mogt zijne Zuster met zijne hoogffe ongenade dreigen , Emilia hadt niet vernomen, dat haar Egtgenoot zich te Wezel onthieldt , of zij

vloog derwaards. Vervolgens vergunde men

haar met haaren Gemaal in Holland te komen, waar zij hem verfcheide Kinderen baarde, en leefde iu een veel bekrompener ftaat, weinig voegende aan den luifter haarer geboorte, aan den hoogen rang , welken haar Broeder bekleedde, en het aanzien haarer rijk uitgehuwelijkte Zusteren. Zij fmaakte , ongetwijfeld, meer geluks , indien het anders waarheid is, dat het meer afhangt van een vergenoegd hart, dan gebooren wordt uit wereldlijke praal en fchit-

te-

Maurits.

Sluiten