Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

575"

GESCHIEDENIS

Maurits.

Gezanrfchap des Konings van Denemat ken , om de Staaten tot Vrede met Spanje aautemaanen.

I

rende omftandigheden. Eindelijk verkoos zij

nevens haaren Gemaal, Gerieve tot haare woonplaats, in welks nabuurfchap zij, in den jaare MDCXXVIU, in de belijdenis van den Hervormden Godsdienst, overleedt. Een geruimen tijd voor haar dood , is Maurits met haar verzoend. Naa haare aflijvigheid , tradt Don Emmanuel , eene Spaanfche Vrotiwe getrouwd hebbende , in de maatregelen van het Spaanfche Hof, waar aan hij alle zijne eifchen op de Kroon van Portugal verkogt (*).

Veel, zeer veèl 'ieten zich de Staaten gelegen liggen aan het wdvaaren der Kinderen van Willem den I. Maurits werd hier, van tijd tot tijd, dierbaarder door zijne dienften, en het kwam hun zomtijds te ftade, deezen Prins , bij vreemde M'.-g;-nheden, te doen voorkomen als het Hoofd van den Staat. Het antwoord, den Afgevaardigden des Konings van Deenemarken gegeeven, flrekt hier van tot een zonderling treffend voorbeeld. De oude Verbintenisfen en de overéénkomst in Godsdienstbelijdenisfe hegtten de Deenen aan de Veréénigde Gewesten. Zij hadden geen zugt altoos tot den Spanjaard; doch moeften hem, om het handeldrijvend belang deringezetenen, ontzien, en hadden dus, gehoor leenende aan de verzoeken van Philips , een Gezantfchap na den Haag gezonden , om de Staaten tot Vrede te verrnaanen. Zijantwoordden den Afgevaardigden, dat

zij

-(») Bor , XXXIV. B. bl. ar. Meteren , XIX. B. f, 366. Spon, Hifi. van Geneve, III. B. bh 540,

Sluiten