Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

378 GESCHIEDENIS

„ ne Vorften onderworpen waren. De Vorstlijké „ Regeering was wel van de Ouders afgedaald op de „ Kinderen; doch nimmer hebben de Vorften een „ onbegrensd gebied gevoerd. Vorften en Onder„ daanen waren altoos aan elkander verknogt ge„ weest door wederzijdfche Verbintenisfen. Phij, lips , door het verdelgen van een onnoembaar 3, getal Onderdaanen 3 deeze gefchonden , en het regt der Volken verkragt hebbende, door het om„ brengen der Gezanten, hem toegefchikt, om de „ bezwaaren des Volks voor zijnen Throon uitte„ ftorten, waren zij genoodzaakt geweest , de ou„ de Vrijheid te handhaaven. De fterke en onver„ doofbaare infpraak der Natuure, om zich tegen „ verdrukking te verzetten , hadt hun de wapens „ doen opvatten , '1 welk niet los en verward ge„ fchied was, maar ouder het wijs en voorzigtigbe„ leid des Prinfen van Oranje. In 't einde ziende, ,, dat alle middelen , te werk gefteld , om Philips „ tot gemaatigder denkbeelden en maatregelen te ., brengen, vrugtloos waren, en zij niets anders te wagten hadden , dan de woede van Dwingelandij ,, en Wraak, waren zij eenen weg ingeflaagen, niet onbetreeden bij Volken, die zelfs onder Koningen „ leefden : en gekomen tot het afzweeren van het ,, Gezag des Spaanfchen Monarchs. Eenigen wa.3 ren te raade geworden, het H ogbewind der Re„ geeringe optedraagen aan den Hertog van Anjolt, „ Anderen hadden den Prins van Oranje verkoo„ zen , en zijn onder diens Regeeringe gebleeven y

3, tos

Maurits.

Sluiten