Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

384 GESCHIEDENIS

Maurits.

Gewesten, beftaande uit zijne Door'ugtigheid , ab Admiraal-Generaal , en zes Raaden, gekoo/.en uit Hollanden Westfriesland, uit Zeelanden Friesland. De Zeeuwen hebben hier in nooit bewilligd. Zij beklaagden zich , zints lange, dat de Verlofgelden,alleen gefield op de Koopwaaren, uit vreemde Landen in de Feréénigde Gewesten komende, geheeven wierden, wanneer ze uit Holland na Zeeland gingen. Men kwam tot een vergelijk. De Hollanders (tonden , bij voorraad , toe , dat het heffen dier Belastinge, voor de helft , in Zeelandgefchiedde van Goederen, die, in Holland gelaaden, over de Zeeuwfche Stroomen werden uitgevoerd. Maar, de gevolgen deezer inwilliging ziende, weigerden zij, 'er zich aan te houden, zich beroepende op een Plakaat der Algemeene Staaten, vastftellende , dat het Verlofgeld betaald moest worden ter plaatze, waar de inlaading gefchiedde. Zij verweeten den Zeeuwen, dat zij niet ter goeder trouwe met de Verlofgelden te werk gingen, en al den Handel der Veréènigle Gewesten tot zich zogten te trekken, door de Koopmanfchappen, voor de andere Gewesten gefchikt , zwaarder te belasten, dan die na vreemde Landen werden uitgevoerd. — De Zeeuwen zweegen niet , en verweeten den Hollanders hunne inhaaligheid, om welke te vergoelijken, zij zich van 's Lands Plakaaten listig bedienden. De twist rees tot zulk eene hoogte, dat Zeeland weigerde, in de algemeene lasten te draagen. Andere Gewesten oordeelden zich geregtigd, dit voorbeeld te volgen : en men beefde voor de gevolgen

Sluiten