Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 385Ï

volgen dier onéénigheden. De Koningin van Engeland, vreezende , dat de Vijand 'er voordeel mede zou doen , vermaande de twistende Landfehappen tot het bijleggen van dit gefchil. Den Zeeuwen werden eenige Voorregten vergund , en voorts het gezag der Algemeene Staaten, over 't regelen van het heffen der Verlofgelden, ongekrenkt gelaaten : doch de altoos tegen elkander werkende belangen deezer twee Gewesten hebben hier een wortel van bitterheid

gekweekt, die bij wijlen wrange vrugten baart.

De fchikking, op de Admiraliteits Collegien gemaakt, veroorzaakte fteeds nieuwe onéénigheden. Het Opper - Admiraliteits Collegie werd afgefchaft, en, in plaats van 't zelve, vijf Admiraliteits Colle. gien aangefteld, als één op de Maas te Rotterdam; één te Amfterdam ; één in Zeeland ; één in West' friesland en 't Noorderkwartier ; en één in Friesland; onderhoorig aan de Algemeene Staaten. 't Gezag van Prins Maurits , als Admiraal - Generaal ook over de Zeemagt dier Gewesten , waar van hij geen Stadhouder was, rees niet weinig door deeze fchikking op de Admiraliteit. Het Berigtfchrift, ten dien tijde, fchoon maar voor één jaar vastgefteld, heeft, met weinig veranderingen , tot heden ftand

gehouden (*). Het toenmaalig beftel deezer

zaak bragt eene gelukkige verandering te wege in het

StaatsCO Tegenwoordige ftaat der Feréénigde Nederlanden,. bl. 342 enz. P. Paulus Ferkl. der Unie, I.D. bJ.272—1 480. III. D. bi, 40.

E 3

Mauritjo'

Sluiten