Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

Maurits. I

1

Twist, tusfehen de Stad Groningen en de O minekinden,door de Aigemee» ne Staaten bijgelegd.

r<5 GESCHIEDENIS

> aatsbeftuur der Veréénigde Gewesten : voorheen ïadt elk Zeegewest zijn eigen Admiraliteits Collegie ?ehadt, 't welk verhinderd? , dat het Gemeenebest lijne geheeje Zeemngt kon veréénigen , en op een mtzagbjlcen voet brengen. Dit was het gedenkwaardig tijdftip, waar in zijne Zecmagt die van alle andere Volken begon te overtreffen : gunstige fchikItingen , op den Koophandel en Zeevaart gemaakt, gaven 'er meerder kragts aan: de Veréénigde Gewesten dongen na de heerfchappij ter zee , endeeden de Spanjaarden beeven voor hunne Bezittingen in beide de Indien.

't Gehikte toen ook den Algemeenen Staaten, een ander inlandsen gefchil te zusfeq , zo niet geheel te (tillen. De oude tweedragt tusfehen Groningen en de Ommelanden kwam ten voorfchijn, naa dat die Stad in de Vereniging getreecjen was. De Stad ftondt op de Voorregten, haar, door tusfehenfpraak des Her. :ogs van Parma , ttegcfiaan , terwijl zij de Spaanfeite zijde hieldt. De Ommelanden\* gewoon op zich zeiven te (taan, en (deunende op de oude Voorregten, hielden alle verbintenis met de Stad als gevaarlijk voor hunne vrijheid, en dreigden, het oude Bondgenootfchap te verbreeken, bij't welke de Stad groot gezag in den Koophandel en in het (tuk van Regtspleeginge over de Ommelanden was toegedaan: deeze vergunningen waren als in een Regt veranderd. De Algemeene Staaten vonden het, in de tegenwoordige ómflandigheden , ongeraaden , het vermogen der Bondgenooten , dat door ééndragt magt kreeg,

re

Sluiten