Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 38$

zijn hartlijke wensch. Paus Clemens de VIII. hadt, in de hoedanigheid van algemeenen Vader der Cathoiijke Forften en Vriend der beide Monarchen, hem hier roe een- en andermaal vermaand : en , in 't einde, Philips overtuigd, dat hij, naa debevreediging van Koning Hendrik met den Heiligen Stoel, den Oorlog tegen Frankrijk niet langer kon bekleeden met den dekmantel van ijver voor het Catholijk Geloof, dat men hem, meer dan ooit, befchuldigde van het dingen na eene Algemeene Monarchy : een verwijt, 't Welk hem niet dan te veel vijanden in geheel Europa verwekt hadt. Daarenboven vreesde Philips voor den opgang, die de Feréénigde Gewesten maakten , thans openlijk onderfteund door magtige Bondgenooten ; ook brandde hij van begeerte, om van Engeland wraak te neemen. Om deeze ongerustheden te verbannen, en zijne ontwerpen voorttezetten, zag hij geen beter middel, dan het verbreeken van dit drievoudig Verbond , door met Frankrijk een Vrede te fluiten. Hendrik de IV. hadt desgelijks de voordeelen des Vredcs noodig, om de Rijks-onheilen, doortweedragt, geestdrijverij en burgerkrijg veroorzaakt , te herflellen. Hij reikhalsde , om eens een gerust Bezitter te weezen van eene zo moeilijk verworvene Kroone, en te weeten , wat het was , Koning te zijn buiten de ongerustheden des Krijgs. Zommige Schrijvers voegen 'er nevens, dat de ,'s Konings hart treffende, Schoonheid , Gabrielle d'ËTREés , niet weinig toegebragt hebbe, om hem deeze zugt tot Vrede inteboeE 5 ' ZG-

Maurits.

Sluiten