Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39°

GESCHIEDENIS

Maurits.

Hc™brik de [v.

geeft zijn oogmerk aan En geland en de Staaien te kennen.

zemen (*). Deeze beide Vorften, in deezervoege, de dringendtte redenen hebbende , om met elkander te verzoenen, namen de bemiddeling van den Paus aan , en de Cardinaal Alexander de Medicis, 's Paufen Gezant in Frankrijk , bewerkte , dat te St. Qjüntin de Vredehandeling begonnen wierd, die, egter, traaglijk voortging.

Hendrik de IV. kon met geene voeglijkheid , en zonder de goede trouwe , hem eigen, te fchenden, deeze Onderhandeling aanvangen, buiten weeten zijner Bondgenooten, om hen , zo 't mogelijk ware, overtehaalen tot her fluiten van eenen algemeenen Vrede. In gevolge hier van , liet hij aan het Hof v;.n Engeland en bij de Staaten bekend maaken , dat het deerlijk verloop van den ftaat zijns Koningrijks hem noodzaakte rust te zoeken. Hij beklaagde zich, nooit den beloofden onderitand ontvangen te hebben: en verklaarde, dat, indien zij hem niet fchielijk een magtig Leger , op kosten der Bondgenooten verzameld , toefchikten , hij de gelegenheid, om den Vrede te verkrijgen, zou aanneemen. Ondertusfchen zou hij alle poo^ingen aanwenden , om voor hun zulke voordeelige punten te bedingen , als voor zich zeiven , indien zij tot denzelven wilden toetreeden. De Heer van Buzanval betuigde , daarenboven, bij de Veréénigde Staaten, dat de voordeden , die de Sta t.-n trokken van den Handel op Frankrijk, rijkl jk de hulp opwoogen , welke zij den Koning,

zijnen

£•) Grot. Hifi. p, 301,318. Reyd, XIV.B.bl. 316.

Sluiten