Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de* NEDERLANDEN.

39i

zijnen Meefter, hadlen b?weezen. De Engelfchen en Hollanders konden gereedelijk bevroeden , dat de Koning van Frankrijk niets anders bedoelde , dan zijn oogmerk, om den Vrede te fluiten, te regtvaardigen. Elizabeth, gcenzins oorlogsgezind , vergenoegde zich met hem haare hulpe te belooven, in gevalle hij den Krijg wilde voortzetten; doch, verkoos hij den Vrede , dan was zij gereed , om de voorwaarden te hooren, en zich te laaten vinden (*).

De Staaten waren in de meefte verlegenheid , dewijl deeze Vrede hun met den ondetgang dreigde. Zij wisten, dat Philips nooit met hun zou handelen, indien zij hem niet voor Vor.-t erkenden : een ftap, van welken zij gruwden. Zij vreesden, dat zij alleen den last des üorlogs zouden moeten draagen, en te zwak val'en voor de veréénigde magt van Spanje. Zij (telden alles te werk, om den Koning van Frankrijk overtehaalen tot het voortzetten van "den Krijg , hem vermeerdering vanonderfteuning, zo ter zee als ten lande, aanbiedende (f).

Philips fpande , van den anderen kant, een nieuwen valftrik, om de Staaten tot eene handeling intewikkelen. Hij hadt beflooten, de Nederlanden en Franche Comté afceftaan aan zijne Dogter Izabella Clara Eugenia , en haar tot Egtgenoote te geeven

aan

(*) Grotii Bijl. p. 302. Bor, XXXIV. B. bl. ;6.

Ct) Bor, XXXIV. B. bl. 76,

Maurits.

Verlegenheid «Ier Auemeene Staaten.

Sluiten