Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 393

Nederlanden gepleegd. Bovenal bevlij igdenzij zich, om de wraak en vrees in ëlizabeths hart gaande te maaken, door haar te herinneren de herhaalde poogingen van Philips , 0111 haar van kantte helpen, zijne aanftootelijke eifchen op eene Algemeene Monarchy, en zijne trouwloosheid in het fchenden van Beloften en het fpeelen met de plegtigfte Verdragen. Breed weidden zij uit over de voordeden, welken Engeland zou trekken van de Onafhanglijkheid der Nederlanden, en den onvermijdelijken val , die dat Koningrijk dreigde, als deezen onder de magt van Spanje moeften bukken. Niet onkundig van Elizabei hs hoogstvliegende gevoelens wegens de Voorregten van Gekroonde Hoofden, en hoe eenigen haarer, den Nederlanderen ongunstige, Raadslieden de Ingezetenen dier Gewesten bij haar affchilderden als een oproerig , gevaarlijk en den Vorften vijandlijk Volk, traden zij in een verflag van hunne Staatsgefteltenisfe. Zij toonden, dat zij, de wapens opvattende , niets anders gezogt hadden, dan het herkrijgen van de voordeden der Vrijheid , welke hunne Voorvaders bezaten : maar dat die Vrijheid, wel verre van losbandigheid en wanorde te veroorzaaken, de heerfchappij der Wetten onder een wettig Vorst verzekerde. Zij waren geen vijanden der Vorften, dewijl zij, naa het afzweeren van Philips , andere Vorften, zelfs onder Uitheemfchen, gezogt hadden: en, bijaldien iemand niet op den naam, maaropden klem van het bewind zag , zij hadden nog met de daad een Prins aan 't hoofd der Regeeringe.

ft

Maurits;

Sluiten