Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 309

kig om van plaats tot plaats: de Landen waren zonder Bebouwers , de verlaatene hutten dreigden inteftorten, de openbaare wegen krielden vanroovirs, de geest van nijverheid lag onderdrukt, de handel vervallen, de geldmiddelen ftonden ten roof, of werden weggelleept door deSchuldeifchers van den Staat en de Lieden van Oorlog : de eigendommen der Kroone waren vervreemd , en , tot overmaat van ramp, was het gezag der Wetten geknakt. Hij kon, derhal ven, niet in Oorlog blijven , zonder zijn Koningrijk aan eenen onvermijdelijken val blootteltellen. Er/geland en de Feréénigde Gewesten , van binnen niet ontrust, en van buiten bijkans ongenaakbaar, gelukkig gelegen aan de Zee en de Rivieren , eenen voordeeligen Handel drijvende onder een vastgefteld en uitmuntend Staatsbeftuur, hadden alle vereischten, om met kragt te oorlogen ; en dit, voor een groot gedeelte ten kosten des Vijands doende , konden zij 'er hun voordeel bij vinden. Maar Frankrijk, aan alle zijden openliggende, ter zee en ten lande onbeschermd, zonder Vloot, vervuld met Misnoegden, ten prooije van alle de rampen der Regeeringlnos^eid, hadt rust noodig , om de Gedmiddelen, den Landbouw, de Kunsten, de nog niet weibevestigde Regten van dén Throon , de Wetten en de Ondergefchiktheid op eenen goeden voet te brengen. Hij voegde 'er nevens, dat de Bondgenooten behoorden te wenfcbcn , dat hij zijne kragtèn herftelde, om hun, vervolgens, kragtdaadiger bijfland te kunnen bieden : dat hij hun niet verliet, dewijl Fa- het

Maurits.

Sluiten