Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

409

GESCHIEDENIS

Maurits.

het blijkbaar zijn belang was hun te onderdennen 9 en, b venal, te beletten, dat de Nederlanden niet bezweeken onder de drukkende magt der Spanjaarden.

De Engelfche en Nederlandfche Afgezanten voelden zich getroffen door deéze rede , zij begreepen de bondig ieid van 's Konings vertoog , en de regtmaatigheid zijner inzigten. 'Er viel niets op intebrengen : zij zagen zelve, dat het treffend tafereel , van Frdnkrijks rampen gemaald , niet vergroot en met valfche kleuren opgefchikt was. Zij bielden zich te vrede met hem te verbinden tot het geftand doen der belofte , om de voordeeligde voorwaarden van Spanje te bedingen. Oldenbarneveld verzogt, dat het gefloten Verbond in dand mogt blijven, onaangezien de Vrede met Spanje getroffen werd : opdat zij, onder het dekzel van 't zelve, zich van den Fr anfchen Vrede mogten bedienen tot heim ijke onderkenning, en de Franfchen van den Nederlandfchen Oorlog, tot hunne meerdere verzekerdheid; — Hendrik beloofde, dat zij op zijne vriendfehapkonden daat maaken : en zijn volgend gedrag wees de opregtheid deezer toezegginge onwraakbaar uit. Hij marde niet methun, tot bewaaringe hunner Vrijheid, onderdeuningen toetefchikken , die andere Vorflen vrije Volken zenden, om hun van de Vrijheid teberooven. Oldenbakneveld, in 't bijzonder, verklaarde hij , de Staaten te willen bijfraan met twee roillnenen en negenhonderdduizend,Guldens, inden tijd van vier jaaren, on.ter 't dekzel van 't voldoen

der

Sluiten