Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 403

hun op 't flerkfte tot den Vrede , betuigende , hoe het billijk was, dat de Koningin de middelen, om uit den Oorlog te geraaken, of dien in het toekomei.de te voeren, begeeide van hun , die haar in den Krijg hadden ingewikkeld. Zij vorderde mitsdien 't geen men haar fchuldig was : zulks haar te weigeren was de fnoodfte ondankbaarheid , en fpeelen met de Majefteit eener Vorftinne , die hun hadt willen helpen (♦).

Oluenbarneveld hadt, voor zijn vertrek na Engeland, bedongen , dat hij , terftond na het afleggen zijner boodfchap, al ware het met ongenoegen der Koninginne , zou mogen te rug keeten : des vaardigden de Staaten , bedugt voor de flappen, welken Elizabeth mogt doen , een nieuw Gezantfchap, beftaande, behalven den daar aan toegevoegden Andiues Hessels, uit dezelfde Perfoonen , die de twee iaatstsgemelde Gezantfchappen bekleed hadden, derwaards * om haar tien millioenen Guldens voor haare achterftallen aantebieden. 't Zelve kreeg gehoor; doch de Koningin betoonde , op nieuw, haare geneigdheid tot den Vrede. Ten deezen tijde werd de oude Burgley doodkrank, en hij bezwoer, op zijn fterfoedde, de Koninginne, bij God en alles , wat dierbaar was , dat zij haar Rijk den Vrede zou fchenken. Elizabexh geliet zich zeer getroffen te zijn door deeze betuigingen van een ftervenden Staatsdienaar, op wien zij veel vertrouwen gefield

hadt;

(*) Rapin, Tom. Vf. p. 465.

F 4

Maurits»

Aanmaaningender EngèlfcheKoninginne tot den Vrede.

Een nader Gezantfchapna Engeland.

Sluiten