Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 405

zou nu maar één Lid in den Raad van Staate benoemen. -—. De Staaten beloofden Llizaüeth , zo zij te water beoorlogd wierd, met dertig of veertig Schepen , en, zo. de Krijg haar ten lande beftookte, met vijfduizend Knegteu en vijfhonderd Paarden, hijteftaan (*).

De Koningin geloofde, haar voordeel te vinden bij een Verdrag, "t welk de Staaten veipügtte, haar bepaalden onderftand toetefchikken , daar zij van haaren kant vrij bleef, 't geen haar ontlloeg van het bezwaarend onderhoud der Bezettingen in de verpande Stéden, en verzekerde van de betaaling e.ner fchuld, na welke het belang der fchuldenaaren was

haar te laaten wagten. Maar het is niet te

gelooven , dat de groote Bewerker deezer Onderhandelinge, de fchrandere Oldenbarneveld, een dergelijk Verdrag zou aangegaan hebben , indien hij niet gezien hadt , dat het ïn den grond meer ten voordeele van zijn Vaderland dan van Engeland ftrekte. Laat ons het ftuk meer van nabij befchouwen. De beloofde lom beliep flegts twee derde deelen van 't geen Elizabeth gevorderd hadt, en twee millioenen minder dan de Staatfche Gezanten haar , volgens heimlijken last , zouden hebben mogen' aanbieden. De eene helft zou op haar tijd betaald worden, voor de andere was geen tijd vastge. fteld. 't Is waar , de Staaten hadden geene Hulp-

ben-

(*) Refol. Hall. 1598, p. 335. Bor, XXXIII.B. bi. F 5

Maurits.

Aanmerkingenover 't selve.

Sluiten