Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

410 GESCHIEDENIS

Maurits.

Nieuwe poogingen , om eene Bevredigingte bewerken.

der Staaten te befchrijven. In deezer tegenwoordig, luid gefchieJde de plegrige mhüldiging des Aardshertogs , in den naam zijner Gèfflalinne, op den vijftienden van Oogstmaand , zonder eenigen tegenftand, en met veel uiterlijk betoon van vreugde (*).

De Afval der Feréénigde Gewesten dén der eerfte oorzaaken, en derzelver Wederverknogtir g aan de anderen één der voornaamfte voorwerpen zijnde van deeze Overgave , bleef men niet in gebreke , om ZUlks te verdaan te geeven. De Landfehappen, aan den Koning onderworpen gebleeven, voegden hunne aanmaaningen bij die des Aardshertogs, of liever, zij verfcheenen alleen ten dien einde i p het tooneel. De nieuwe Vorst zou het zijner Waardigheid te na gerekend hebben , in zijnen naam te handelen met Volken , bij hem voor Wederfpannelingen aangezien: hij oordeelde het genoeg , hun te vermelden , welke regten zijne Huwelijksverbintenis met de Infante hem gaf: hij verzekerde hun , dat hij vuurig na den Vrede haakte, en hun uitnoodigde, om met de gehoorzaam gebleevene Staaten in onderhandeling te treeden. De Prins van Oranje , Philips Willem, de Hertog van Aarschot , en de Markgraaf van IIavrech fchreeven, ten zelfden tijde , aan Prins Maurits, dat hij deeze Verzoening wilde begunsjigen (f> Het Hof van Brusfel deeit nog meer: een

Leydsck

(s) Grotii////?. P- 326. Bor, XXXV. B. bl. 36. (f) Grotii Hifi. p. 317. Bor, XXXV, B. bi. 38. Meteren, XX. B. f. 384-

Sluiten