Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 411

Leydsch Koopman werd naa Antwerpen ontbooden, onder het voorwen.lzel van de ziekte zijns Broeders , doch in de daad met oogmerk, om de Algemeene Staaten der Feréénigde Gewesten te doen verdaan, dat zij eene volle vrijheid van Godsdienstoefening zouden behouden, indien zij den Aardshertog en de Infante wilden erkennen. Ook zou hij, uit agting voor Prins Maurits , dien gaarne het Opperbevel voor zijne Legers in Hongarijen opdraagen. — De vinnigheid, waar mede men op dit duk aandrong, diende alleen, om den ijver der Staaten te verdubbelen, in het handhaaven eener Vrijheid, hun zo dierbaar geworden , door de moeite , welke derzelver verkrijging gekost hadt , en de voordeelen , die zij begon aantebrengen. Zij antwoordden op deeze aanzoeken met de uitgave van onderfchepre Brieven, waar in Philips betoonde, geheel andere oogmerken te bedoelen (*), Zij gaven ook in "t licht het Vonnis, gedreefcen over Pieter Panne , ter dooddraffe verweezen wegens een beleden toeleg op het leeven van Prins Maurits, tot weiken hij aangezet en bemoedigd was door de Jefuiten te Doaai (f). Zij noodigden, vervolgens, de Spaanfche of'Oostenrijkfche Nederlanden uit , om tot hunne Veréénigim toetetreeden, en de wapenen optevatten tegen hunnen algemeenen Vijand, den Spanjaard (§). Wam

hei

(«) Bor , XXXV. B. bl. 37.

(t) Zie aldaar, bl. 36

(S) Zie aldaar, XXXVI. B. bl. 23.

Maurits.

Sluiten