Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i8 GESCHIEDENIS

J&ÏAUItlTï.

I

omtrent de Voorregten der Vorften, een diepgaande afkeer van de Ketterij, de bijgeloovigfte engeestdrijvendfte ijver voor den Roomsch-Catholijken Godsdienst , vergrootten zijne-Zielsgebreken, en maakten hem, in het openbaar leeven, een geesfeldes Menschdoms. _,— Zijne heersebzugtige oogmerken bedekte hij voor zichzelven , onder het ijdel voorwendzei, om den Catholijken Godsdjenst uittebreiden, oE te verzekeren: hij oordeelde alle middelen, om zulk een lofljjk oogmerk te bereiken, wettig , en jaagde na de gevaarlijke harsfenfehim eener Algemeene Mo. narebye. . De Godsdienst, die gave des Hemels, om de Menfchen ter deugd optewekken , en van de ondeugd aftefchrikken, zette Philips aan tot de gruwzaamfte bedrijven , en hij wist zich te ontflaan van het heilzaam bedwang der knaagingen,

die de misdaaden op de hielen volgen. Ver-

febeurd door geduurigen agterdogt omtrent de zodanigen , die hem deerden, onverzoenlijk in zijne wraak, fchondt hij de heiligde Verbonden , offerde de braaffte en deugdzaamlle Burgers op , en maakte een fpel van de Goederen en het Leeven zijner Onderdaanen. In zijn Hof als opgeflooten , fteeds werkende aan het Plan van Onverdraagzaamheid en Heerschzugt, fchiep hij een boosaartig vermaak in het bloed der Burgeren , die niet gelijk hij dagten , te doen ftrootnen , in onrust en tweedragt bij de Nabuuren te verwekken , en, als het hem aan magt mangelde, zijne fchatkist te openen voor Onverlaaten, die het durfden beftaan a zijne Vijanden met

moord.

Sluiten