Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 419

moordgeweer of vergif van kant te helpen. Zijn naam is, in ontelbaare Gefchriften , door geheel Europa, gevloekt.

En welk voordeel trok die Vorst van eene zo valfche en wreede Staatkunde ? Door fteeds op bedriegen uit te zijn, kon hij , in 't einde , niemand bedriegen. De tegen hem opgeftaane Gewesten wilden nooit op hem vertrouwen. Hadt hij fteeds de; geweldige maatregelen ,door hem genomen,gevolgd, hij mogt hoope gefchept hebben , om ze onder het gewist, zijner magt te verpletten : twee keeren bragt hij die Landfehappen in de uiterfte benauwdheid: twee keeren verloor hij ook de groote voordeden, welke zich aanboden: twee keeren verdeelde hij zijne magt, om in de heerfchappij van anderen te vallen , en liet de gelegenheid , om zijne eigene te herkrijgen , voorbijglippen. — Dit is 't niet al. Mangel aan Geld, voortkomende uit het doen van onderneemingen boven zijne kragten , deedt zijne Krijgsbenden, door hunne muiterijen, de vrugt der behaalde vermeefteringen bederven. De wapens zijner eigene Soldaaten bragten hem meer nadeels toe , dan die »ijner Vijanden. Hij zogt de Nederlanden in flaaffche boeijen te kluisteren , Engeland te overweldigen , en Frankrijk te onder te brengen. Schoon hij, langen tijd, geene , dan ongeoefende Benden, tegen" zich hadt, mislukten alle zijne aanflagen, uit. genomen de bemagtiging van Portugal, 't geen zijne Opvolgers niet lang bezaten. Meer dan ééns werd Q 4 hi'

Maurits.

Dwaalingen in zijn Rijksbetour.

Sluiten