Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

SfAURrrs.

hij vernederd door Vijanden, bij hem nietgeagt. Zij befcookten zijne Kusten, bedierven vee'e zijner Zeelieden, plunderden verfcheide zijner bezittingen in America, en vernielden zijne Zeemagt.

Zo veele tegenüagen , en zo veele wijdftrekkende krijgsverrigtingen, met een hardnekkigen ijver , geduurende eene lange Regeering voortgezet,ontblootten Spanje van Manfchap en Geld. De dwaalingen in dit Staatsbeftuur gaven aanleiding tot den fchielijken val dier Monarchye, welke de magrigfte in Europa was , toen zijn Vader ze hem overleverde. De Mijnen van de Nieuwe Wereld, die zijne komst ten Throon fcheenen te wagten , om haare fchatten in den grootften overvloed uitteftorten, bragten de heillooste uitwerkzels te weege. Verblind door den fchemergloed dier fchatten, durfde hij alles beftaan, en oordeelde geene onderneeroing te groot ofte kostbaar. De Onderdaanen , met cezdfde verbijsterdheid als hun Vorst bevangen , door de Rijkdommen 's jaarlijks ingevoerd , verlieten 1 et pad der nijverheid, voorheen door hun betreeden , en vertrokken met drift na de Gewesten, waar uit deeze voortvloeiden. Door deeze fterkc zugt , om buiten 's Lands te gaan , werd eene andere afleiding der welvaart geopend , en de f.erkte der Volkplantingen vermeerderde door het uitputten des Moedeilands. De Landbouw en Handwerken floegen aan 't kwijnen door gebrek aan Arbeidslieden , en men moest zich yan de bevlijtiging der Vreemden bedienen , die de

fchat-

Sluiten