Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4e4

GESCHIEDENIS

Maurits.

Poogingen der Feréénigde Gewesten tot het uitbreidenvan den Handel.

ten, aangezet door den prikkel der werkzaamheid, welke Vrijheid en gelukkig (kagen geeven, fcherpten hun vernuft, om, met allen vlijt , nieuwe wegen te zoeken tot het uitbreiden van Handel en Zeevaart. De Regeering , hoopeude , dat deeze poogingen haar nieuwe takken van inkomen zouden bezorgen , welken zij zeer behoefden tot het voeren van een langduurigen en kostbaaren Oorlog , moedigde de Ontwerpmaakers aan , en begunstigde de

zugt tot het doen van ontdekkingen. Tot den

jaare MDLXXXI, hadden de Nederlandfche Kooplieden de Oost- Indifche Koopwaaren gehaald van Lisbon , de Stapelplaats deezes Handels, naa dat de Portugeezen die welgelukte ftoutheid gehad hadden, om de Kaap der Goede Hoope omtezeilen. Philips , Beheerfcher van Portugal geworden , verboodt den Inwoonderen der Feréénigde Nederlanden alle handelgemeenfchap met zijne nieuwe Onderdaanen. Zijne kortzigtige Staatkunde zag niet, welk een onheil dit verbod naa zich zou fleepen. De Zeehandelaars, van deezen Handel uitgefloten, waren natuurlijk bedagt , om , langs nieuwe wegen , het verloorene wedertekrijgen. Eerst ftevenden hunne Schepen na Zeeën, die Spanje voor hun niet kon (luiten, en voeren hooger Noord op , dan zij eertijds gedaan had. den, en bezogten , voor de eerfte keer, de Haven van Archangel, waar zij, welhaast , een voordeeligen.Handel vestigden : zij zeilden langs de Kusten van Africa , deeden de Kaap Ferdifche Eilanden aan, van waar zij Zout haalden. De Straat der

Sluiten