Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dkr NEDERLANDEN. 437

getrokken (*), om de Landen der Nieuwe Wereld tusfehen de Portugeezen en Spanjaarden te verdeelen, en wegtegeeven, 't geci hem niets kostte , en van welker ligging en beftaan hij geheel onkundig was, weggenomen. Maar de Ketters, gelijk de Veréénigde Nederlanders, hadden geen eerbied voor deeze bezitgeeviug; gewapenderhand handhaafden zij de voordeden des Handels , welke de Natuur aan alie Volken der Aarde fchenkt, en de regten derver meeftering , die een wettige Oorlog den fterkften geeft. —. De Portugeezen beklaagden zich over de veréenigiug van hun Rijk met de Spaanfche Kroon, waar door zij in vijandfehap geraakten met een Volk , voorheen aan hun verbonden , en , bedugt voor de mededinging der vlijtige enonderneemvolle Bewoonderen deezer Landen , bleeven zij niet in gebreke , om alles aautewenden, war ftrekken kon, om hun in deeze Scheepstochten te dwarsboomen. Inzonderheid zogten zij bij de hidiaanfche Vorften de Nederlanders te doen voorkomen alsZeefchuimers , die geen vast verblijf hadden , en zonder Oppergezag leefden. De Hollanders lbraaken tevergeefsch van de Staaten, als hunne Souverainen : de Indiaanen , aan hoogklinkende Tijfels der Vorften gewoon , konden zich geen denkbeeld vormen van een Gemeenebest-regeering, hadden kwaade vermoedens op, en veragting voor een Volk , 't welk geen Koning erkende. Da Staaten oordeelden het vrugt-

loos,

(*~) Robertzon Cefch. van America, I. D, bl. 18a. «5

MAURITi,

Sluiten