Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

De vestiging der Jooden in deeze Gewesten.

440 GESCHIEDENIS

Handel, en beloften van verfcheide Vrijheden , uitgenoodigd, om 'er zich nedertezetten. Hunne Gemagiigden traden met de Algemeene Staaten in onderhandeling over de Vrijheden , welken men hun hier ten Lande zou afftaan: deezen werden beraamd. Zij verkcozen Middelburg tot hunne Marktplaats, voorgeevende , dat het Water daar bekwaamer was , om de Wolle te zuiveren , dan aan veele andere oorden. De Koningin hadt bevolen, dat, ter begunstiging der Maatfchappije, alle Wolle, die voor Engelfche rekening herwaards gevoerd wierd , alleen aan dezelve zou gezonden worden. En gaven de Algemeene Staaten een Plakaat uit, beveelende, dat de Leden deezer Maatfchappije, en alle Engelfchen hier ;en Lande, hunne Lakens, Baaijen, en andere Wollen Stoffen, ter verblijfplaats der Maatfchappije', en nergens anders, zouden ter marktbrengen (*). 't Was ook , ten deezen dage, dat de Hertog van Wirtlnberg , voorneemens de Nekker bevaarbaar te maaken, den vrijen Handel voor zijne Onderzaaten door die Rivier, langs den Rhijn , op de Feréénigde Gewesten verzogt, 't welk terftond door de Staaten werd toegefiain (f).

De vestiging der Jooden in eenige Steden van het Gemeenebest is een veel gedenkwaardiger tijd'tip in de Jaarboeken des Koophandels. Dit verdrukt en

zwer-

(•) Grotii Hifi. p. 307-309. Meteren, XIX. B. f. 367. 369. Groot Plakaatb. I. D. bl. 766". Ct) Bor, XXXV. B. bl. UK

Sluiten