Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442

GESCHIEDENIS

Maurits.

Natuurlijke gefchiktheid der Nederlanderentot de Zeevaart en Koophandel.

den moed, die hun zo nieuwe, lange en gevaarlijke Tochten deedt onderneemen ? Van waar de hardvogtigheid, welke de gevaaren trotst, en zomtijds 'er voordeden uit haalt ? Van w. ar de Zeevaartkunde, die hun de beste Scheepslieden des geheelen Aardbodems maakte ? Dit alles hebbe men groot endeels toetefchrijven aan de opvoeding , natuurlijk voortvloeijènde uit de Landsgdleltenisié. In 't midden des waters, om zo te fpreeken, opgevoed , gewoon aan de geduurige, en dikwijls groote , veranderingen van Lugt, krijgen zij een lichaams°euel , om hitte, koude, droogte en vogtigheid te verduuren. Zeelieden moeten,van de vroegfte jeugd af,gevormd worden. Schranderheid alleen kan veel doen , om een bekwaam Veldheer te maaken , en een kort onderwijs in den wapenhandel levert een .btdreeven Soldaat; maar lange ervaarenis , gepaard met veel oefenings, is noodig, om Zeevoogden, Stuurlieden en Matioozen te verwekken. Voor een Soldaat in \ veld is het genoeg, dat hij blinddingde beweeging volge van het groot werktuig, waar van hij dén der ftukken-uimaakt ; voor een Veldheer ,, dat hij dit wctktuig in beweeging brenge; maar op Zee , waar dbSchip een bh/onder werktuig is, welk, behalven zijn eigen bepaalden koers , bloot Haat voor de veelvuldige en onwisfe afleidingen van wind en ftroom , heeft hij , die het bevel voert, niet alleen oneindig meer waartencfemen, doch hangt van de be Ireevenheid der Vlootelingen af,in verrigtingen, die geduurig veranderen , en in het dagelijks beltuur zo wel, als in het

heet-

Sluiten