Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIÈDÉNl?

Maurits .

zo gemeen, is daarom onder ons nooit noodzaaklijk geweest , en , om onze Vlooten van manfchap te vocrzien , heeft men nooit tot harde middelen de toevlugt genomen. Daarenboven verfchaft het groot aantal Menfchen, die zich vrijwillig tot de Zeevaart begeeven, nog dit voorregt, dat men veel meer kansfen heeft, om Mannen van een ongemeenen geesten moed aantekweeken , die ook gemeenlijk beter dan ten lande naar hunne verdienden beloond worden, 't Vervolg deezer Gefcbiedenisfe zal onstoonen , boe veelen onzer doorlugtigüe Zeehelden doorgaans van geringe of middelbaare afkomfte waren (*_), dieniet, gelijk de Hertog van Medina, het Opperbevel over de Spaanfche Onvenvinnelijke Floot voerende , als alles gereed is, aan den Loots moeten vraagen, of de wind diene, om uitteloopen.

Wijders , de vooribrengzels deezes Lands , wel verre van genoegzaam te weezen , om voorraad tot' buitenlandfchtn Handel te verfchafFen , konden de vermenigvuldigende Ingezetenen zelve niet voeden; dus zogt men ze bij andere Volken, en bragr ze van Plaats tot Plaats. Hoe zeer werkte hier mede de onvermoeide naardigheid , de welgepaste zuinigheid, en de welbetoonde waag- of onderneemzugt van de Kooplieden deezes Lands. Door de eerlte was htm geene onderneeming te moeilijk, geen werk te lastig, indien 'er flegts voordeel op zate. Door de tweede

werd

(*) Stijl, Bloei en Opkomst der Feréénigde Nederland den, bl. 592 enz.

Sluiten