Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 4*5

•Werd alles op 't onkostlijkst gedaan; en door de derde zag men van geene onderneeming af , die meer voor- dan nadeels beloofde , hoe veel gevaar 'er in mogte liggen. Uier door kwamen zij de.moeilijkfte ondeineemingen te boven, met aaijtehouden, tot dat zij hun oogmerk bereikten , befpaarden groote kos'en, die hun anders, natuurlijkerwijze, de 011'eriieeming zouden hebben, doen ftaaken , en waren in ftaat, om anderen. voorbijteftreeven , die , ter oorzaake van de onzekerheid, geduurig voor groote nadeelen vreesden, iudien zij geen opgfehijnhjk , en bijkans ouieilbaEr , voordeel in de onderneeming zagen. Voor 't overige vonden zij , daar de Zeevaart eigenlijk de bron van.eenen uitgeftrekten Koophandel is, hierin een allerfterkftenfteun: ditdeedthun, fchoon het üitzigt zointijds niet voordeelig ware, egter in hunne onderneemingen voortgaan , 't geen nog onder de Naakomelingfchap in de handeldrijvende Plaatzen ftand houdt, en maakte dit,Land tot de Voorraactfehuur der Wereld. Dit werd te meer veroorzaakt, doordien de Nederlanders de Waaren opleiden en zolderden , tot dat 'er eene betere markt ' kwam, 't geen tot nog geene andere Natiën doen, als welken niets koopen tot den overvloed , maar aileen , op zijn best genomen , tot iets meer dan nooddruft. De zuinigheid deedt hun de Schepen ook onkostlijker maaken , ^bemannen en uitrusten , zodat geen ander Volk tegen hun kon beftaan met opvragt te vaaren. De onderneem- en waagzugt deedt hun op een misfehien na elders zeilen , om vragt te zoeIFDeel.a. St. I ken,

Maurits.

Sluiten