Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

45-z GESCHIEDENIS

ftaat, om zich te bedienen van alle middelen en voor? deelen, die tijd en plaats hem aanboden , en , des noids, aatnetasten. Maökits legerde zich inde Gelcierfche Waard, een klein Lilan.lje, ter rechterzijde van de Betuwe^. Mendoza over den Rhijn gekomen zijnde , en vast het Staat fche Leger naderende, zovidt Maurits , om hem den weg afiefnijden, Delvers af , om den Rhijndijk, boven Emmerik, doortelteeken, en het Land , waar de Vijand door moest, onder water te zetten : gedeeltlijk was dit veriigt , toen de Spanjaards met lchieten de

Deivers noodzaakten den Dijk te verlaaten (f> -

Zij zoeten verder doortedringtn , en de Kteeffche Jjjaatzeu , Zevenaar, Heusfen en Lobeth, te verïneeiteren , wanneer Maukits hun voorkwam , en zich daar van verzekerde, Deeze Veldheer,vertrouvvende op zijne voordeelige Legerplaats, fchroomde geenzins den Vijand uittedaagen , die het tot geen huoi'dtreffeii durfde laaten komen. Veele fchermutzelingen vielen 'er voor, in welken de Koningfchen, duor koude verkleumd , en door gebrek uitgehongerd , altoos de nederiaage kreegen. Zij verlieten den Rhijnkant, en begaven zich na den Tsfel, werwaards Maurits hun nazette, en het gros zijus Legers voor Doesburg nederfloeg, waar hij den VijanA den ingang in de Feluwe kon betwisien. Hij wist zich zo wel te verlterken, en den Vijand altoos der-

maate

(•) Bor, XXXV. B. bl.48. Grotii Hifi. p. 342.343(t; Me teren, XX. B. f. $88..

Sluiten