Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 453

maate op den tuil te houden , dat hij het GemeeneUé'st voor een gevreesden inval behoedde, en hettalrijk Leger der Spanjaarden uithongerde, en dwong öptebreeken, naa dat 'er, door kommer en gebrek, zevenduizend Waren omgekomen. Hij vervolgde hun (als een Overwinnaar, die den vlugtenden Vijand nazet, en kreeg veelë Krijgsgevangenen. Veelen liepen tot hem over: Gevangenen en Overloopers verklaarden, in vijf dagen geen brood geproefd te hebben (*>

De Spanjaarden, hunne zieken en gekwetften achtergel aaten hebbende, verfpreidden zich in Munftetiatid, Bent hem en Reklinghuizen , waar zij Dorften bemagtigden , in'tHertogdom Berg, en het Graaffehap Mark, waar zij alles onder 'brandfchatting fielden, of wegroofden. De Ingezetenen, verdagt, dat zij hunne Goederen of Schatten verborgen hadden , fmaakten alle leed, 't welk op buit verhitte en roofzieke Soldaaten konden verzinnen. Mannen en Kinderen ftonden wreedheid , Vrouwen , Maagden en rsionnen zelfs hunne geilheid ten doel (f).

Deeze Luiten fpoor hollende moedwil, welken het regt des Oorlogs in een' Vijand niet zou gewettigd hebben , in onzijdige Landen bedreeven, vervulde met verontwaardiging het hart der Vrijheidminnende

Duit*

O Bor, XXXV. B. bl. 55. 83. Meteren , XX. B.

f.

(t) Bor, XXXV.B. bl. 55. 5Ö. Mrteren, XXI. B.

f. 3B84- ■■ i'-tó • ' ■ i ■ * \

I 5

Maurit*.

mi'

'. ï -

Wreedheden , door de Spanjaardengepleegd.

Sluiten