Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

454-

GESCHIEDENIS

Maurits.

Beweegingen in Duitschland, om deeze buitenfpoorigheden te beletten.

Die van

Kleef fchrijven aan Maurits. Antwoordder Staaten hier op.

Duitfchers. De Inwoonders van Kleefsland , die \ eerst geleden hadden, waren vol woede en wraakzugt. Sybille van Kleef, Zuster des Hertogs, eene Prinfes, die een mannenhart in een vrouwenboezem droeg, wist, door haareninvloed, alle Stenden des Lands overtehaaien, om zich te veréénigen tegen den algemeenen Vijand, en in haast eenige Krijgsbenden te werven. Men deedt aanzoek bij de omliggende Vorften-en den Keizer zeiven, om de Regten des Rijks te handhaaven, het gevaar voor oogen fchilderende , waar in geheel Neder - Duitschlaud verkeerde -, indien een gewapend Leger , om 't gebrek van betaaling , ongeltraft, daar alles verwoestte. Bij den Admirant deedt men klagten over

den moedwil zijns Krijgsvolks.

Prins Maurits, integendeel, ontving uit Kleefsland de verpligtendfte Brieven, hem bedankende, dat. hij den Krijg dus lang, met zo weinig fchadeder Nabuuren, als hem mogelijk geweest was , gevoerd hadt: hem teftëns verzoekende, om den Spanjaard met al zijn vermogen tegenteftaan. Hoogst welkom waren deeze Brieven bij den Prins en de Staaten, als welken hoope gaven op een zo Jang begeerd Verbond met de Duhfche Vorften. Om al het haatlijke van deezen inval op den hals des Spanjaards te doen komen, deeden zij Zevenaar en andere Riiksplaatzen, door hun bemagtigd , ontruimén. In het antwoord aan de Kleeffche Stenden verklaarden zij, hoe zij, door eene droeve noodzaaklijkheid , zich zomtijds gedwongen gevonden hadden, om Bezettin-

Sluiten