Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 455

tingen te leggen in eenige Rijksfteden , en , fchoon ze van hun niet bemagtigd waren , dan wanneer ze zich in de handen der Spanjaarden bevonden , was de regeering bij de wettige Eigenaars gebleeven: en hadden zij de Plaatzen wedergegeeven , als men beloofde, ze tegen de Spanjaarden te verdeedigen. Zij zagen nu, eindelijk , 't geen eene droeve ondervinding hun reeds, voor veeie jaaren, hadt moeten keren , den tijd gebooren, op welken zij zich behoorden te veréénigen met Nabuuren, aan welken zij, door overéénkomst in zeden en bloed, verwant waren. De koele onverfchilligheid, die de Keizer betoonde over het verwoesten van Duitschland , wees genoeg uit, hoe hij zich met Spanje verftondr. , en niet anders beoogde, dan het Rijk onder 't juk te brengen. De Rijksvorften moeiten, derhalve , zonder tijdsverzuim, tot geweldige maatregelen komen, om de rampen afteweeren, die hun prangden onder wreede en.trouwlooze Meefters (*).

Terwijl de Staaten dus alles aanwendden, om den Spanjaard, eenen gedugten Vijand te verwekken, ' lcheen deeze de Volken, zo zeer verdrukt, zo deer. " lijk mishandeld, te tarten. Albertus en Andreas, wel verre van zich te verontfchuldigen wegens het pleegen van zo veele ongeregeldheden , fielden dezelven koelzinnig op de lijst der rampen, van den Oorlog onaffcheidelijk. Mendoza ging verder, verklaarende, niemand te moeten ontzien, ais het zijns

Mee-

C*) Grotii Hist. p. 345.

Mauritï.

frotsheid Ier Spanaarden.

Sluiten