Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 45?

Godsdienst 'Oefening heiligden. De Nabuur-Vorften, hier over met billijke verontwaardiging vervuld, fpanden zamen , en fpraaken, op hunne bijéénkomften, van niets anders dan van het opvatten der wapenen , en het neemen van wraake. De Spanjaarden vreesden, een nieuwen Vijand zich op den hals te zullen fchennen , en namen de toevlugt tot hunne gewone redmiddelen , gefchenken en kunstftreeken, om de Rijksvorften in hunne belangen overtehaalen. Zij durfden klaagen, dat de belluiten der Duitfchers te voorbaarig waren, en, 't geen nog vreemder luidt, zij gaven eene breedvoerige Verdeediging van hun gedrag, 'c ls der moeite waardig, te hooren, van welke redenen zij zich bedienden, om eene zo kwaade zaak te vergoelijken op de Vergadering der Vorften, toen te Keulen gehouden. Zij verklaarden, „ dat de Koning van Spanje, door „ zijn gedrag duidelijk genoeg getoond hebbende, „ hoe hij niets anders ten oogmerke hadt, dan het bevorderen van de algemeene belangen der Chris„ tenheid, niet, dan met het uiterfte misnoegen , kon zien, dat de Vorften des Rijks fteeds zijne loflij,, ke oogmerken dwarsboomden, door hetjjegunstï. „ gen van Volken, opgeftaan tegen het wettig Op. „ pergezag, en vijanden van den waaren Gods-, „ dienst. De overleden Frins van Oranje hadt in „ üuitschland Volk geworven, en het Rijk beroerd , „ om zijnen wettigen Vorst te beftrijden: de Rijksvorften zaten ftil. De Wederfpannelingen hadden „ Schenkenfchans gebouwd, en zich van verfcheide

„ Ste-

MauritS.

Sluiten