Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4<Se GESCHIEDENIS

Maurits.

Ontwerpen van Mendo za, om in de VeriénigdeGeweiten te vallen.

heden reezen 'er , toen het op 't kiezen van eenen Opperveldheer aankwam: eindelijk wisten de Catholijke», in den Westphaalfchen, Kreits, te bewerken, dat het Veldheerfchap den Graave van der Lippe wierd opgedraagen. Mendoza hadt reden , om wet in zijn fchik te zijn met deeze keuze, indien het anders waarheid is, gelijk men verzekert, dat van dek Lippe , behalven zijne onervaarenheid in Krfjgszaaken, fchoon Proteflantsch , tot den Spanjaard helde, en Briefwisfeling met den Admirant hieldt (*).

Schoon deeze befluiten niets aankundigden , dan een traagen voortgang, verzuimde de Cardinaal Andreas geenzins den dreigenden ftorm aftewenden. Om den Duitfchen Vorften eenïg genoegen te geeven , als mede de muiterijen en het overloopen , zo veelvuldig onder zijne flegtbetaalde Krijgsbenden ,te voorkomen , liet hij ze vroegtijds uit de Winterlegeringen optrekken, met oogmerk , om eene uiterfie pooging te doen, en in het Grondgebied der Veréénigde Gewesten te rukken. Verfcheide onderneemingen waren vrugtloos afgeloopen , en de Smaldeelen, tegen den Vijand gezonden , verflagen. Mendoza hoopte op beter Krijgsgeluk aan 't hoofd van vijftienduizend man. Maar, dewijl zijne Krijgsknegten, in den Winter , op kosten van den Huisman en Vreemden geteerd hadden , oordeelde deeze VeM* heer , welk eene inhaalige laaghartigheid ! een gedeelte hunner foldye te mogen inhouden , voor de

goede.

(*) Reyd , XVI. B. bl. 365.374- 375.

Sluiten