Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Maurïts ontvangt de Fra fche Verfterking.

464 GESCHIEDENIS

Verfchansfmg opwerpen, met eene Gragt en bedek-ten Weg, in ftaat om den fterkften wederftand te bieden, en die Stad zelve onverwinbaar te maaken. Dus Wist het Krijgsvernuft voordeelen te doen gebooren worden in een geval, waar gemeene verftanden verlegen zouden gedaan hebben. Aan deezen Veldheer is de Kunst des Oorlogs , te kwaa Ier uur eene noodige Kunst geworden , veel te haarer volmakinge verfchuldigd; zijne gelukkige vinding deedt den aanflag der Spanjaarden op eene bijkans openliggende en onverdeedigbaare Stad mislukken. Niet alleen verijdelde hij hunne oogmerken , maar wist^ eer zij hunne Verfchansfingen voltooid hadden, hun heftig te befchieten. Mendoza liet, eindelijk, zijne geheele Krijgsmagt aanrukken , om dit beleg voorttezetten , en zag zich in ftaat, om de Stads Verfchansfing van Maurits te befchieten. Van Wederzijden maakte men een allerheftigst vuur (*).

Ondertusfchen ontving Maurits de verwagtte Hulpbenden. Deeze gebeurtenis , welke zo veel kragts bijzette aan zijne Krijgsverrigtingen , fmertte den Spanjaarden geweldig. Zij befchuldigden den Koning van Frankrijk met fchennis van 't bezworene Vredesverdrag. Hendrik den IV. antwoordde, dat de werving buiten zijn bevel gefchied was , en het niet te kunnen weeren, dat de Spanjaarden op dezelfde wijze Volk in zijn Rijk wierven, dat hij het zelfs gaarne zou zien , dewijl hij door dit middel

zijne

(*) Grot. llijl.p.tfó. Reyd, XVI. B. W.3S4.

Sluiten