Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bïaür1ts.

468 GESCHIEDENIS

moeite veroverde het eene Schans bij RJtijnberk', doch de Stad zelve kon , door gebrek aan (tormgereedlchap , niet worden aangetast, eu werd , naa eenigen tijd influitens , verhaten. Gefchut van de Staaten gekreegen hebbende , lloegen zij het beleg voor Rees. Doch 'er werd zo flegt wagt gehouden, dat de Spanjaard , tot drie keeren toe , verfterking daar in bragt: i'e_ ongeregelde Krijgsknegten zwierven in 't land om , en plaagden de zodanigen , die zij kwamen verdeedigen , met dezelfde buitenfpoorigheden. als de Spanjaards, geduurende den Winter, gedaan hadden. Befpotlijk (telden zij zich aan voor de Bezetting van Rees, die hun ten fchimp verzogt, te komen drinken: zij deeden het, en kwamen dron? ken in de Legerplaats te rugge. De Stad werd, eindelijk , opgeëischt ; doch, naar Krijgsgebruik, te voorbaarig; waarom mendie beantwoordde meteenen uitval. De Duitfchers, zulks niet verwagtende , Werden door een ijdelen fchrik bevangen , verlieten, lafhartig!, hunne Legerplaats, mer achterlaating van Krijgstuig, Voorraad, en het verlies van tweehonderd man. Dit geheel Leger verttrooide , zonder dat men 't ooit weder bijéén kon krijgen. Zodanig was de uitflag eens Veldtochts van een Leger , ifl haast biiéén geraapt, van Krijgstugt ontbloot, en aangevotri door Veldheeren, van deyoorzigiigbeid, bekwaamheden en overéénfteaiming geheel vcritooken (*).

De

1 (*) GB.OÏH Hifi. p. 36*9. Reyd, XVI.B.bi.388-304,

Sluiten