Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47°

GESCHIED EN I S

Maurits.

onvenvagte flag baarde, in 't eerst, groote verflaai genheid bij de Bondgenooten ; doch, bedenkende, dat de Spanjaarden nergens zwakker waren , dan in hun eigen Rijk, beflooten zij, dat Volk ter zee aantetasten, om 't zelve zijne zwakheid te toonen, en teffens bezigheid te verfchafien aan hunne Zeelieden, die, door werkloosheid, ligt een en opftand zouden hebben kunnen verwekken. De Algemeene Staaten verbooden eenige Koopwaaren na de Spaanfche Havens te voeren. Zulk een verbod zou heilloos geweest zijn voor het Gemeenebest, indien zij 'talleen den Onderdaanen van 't zelve gegeeven hadden, zii ftiekten het derhalve uit tot alle andere Volken. Vast gaat het , dat zij het nooit zouden gewaagd hebben, eenen ftap te doen, zo ftrijdigrnethetRegt der Volken , waren zij niet verzekerd geweest van de geneigdheid der belanghebbende Volken : des zonden zij Affchriften van dit Verbod aan alle Mogenheden van Europa. Verklaarende, hoe alle Volken belang hadden , dat de Oorlog in 't hart van Spanje overgebragt, en, dooreen beflisfenden llag, de Vrede wedergegeeven wierd aan de Wereld, zints zulk een reeks van jaaren, door dat Rijk in rep en

roere gehouden. De Engelfchen hadden zich

openlijk voor de Veréènigde Gewesten verklaard , de Koning van Frankrijk, die dezelven onder de hand begunstigde, deedt meer, dan dit Bevelfchrift goedkeuren , hij liet zelve een Bevel uitgaan , bij ft welk hij den Handelaaren in zijn Rijk deedt weeten , hoe zij, geduurende zes maanden , den Handel op Spanje

op

Sluiten