Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAURITSt

*72 GESCHIEDENIS

des Kafteels en der Schepen dennate begroet, dat hij,, geen kans ziende hier iets uitterigten , koers zette na Lisbon. Dan deeze Stad oordeelde men te wel bewaakt, om daar tegen een aanllag te waagen , en zeilde voort tot de Canarifche Eilanden. Van der Does befchoot het Kasteel van Groot Camrië, en begaf zich met een gedeelte zijns volks in floepen: de ondiepte belette het landen : hij fprong , onder de eerften , in 't water , en dreef de Inwoonders, op den oever gefchaard, om hem wederftand te bieden, op de vlugt. De Stad Allegona, ingenomen, werd, nevens het Kasteel, der vlamme opgeofferd, dewijl men wegens de brandfchatting het niet ééns kon worden. Veelen der Inwoonderen waren , met hunne beste tilbaare haave, diep het Eiland ingeweeken: veelen der Soldaaten, afgezonden, om hun opttz' eken , vielen in hunne handen. De meefle Eijauders kenden zo weinig het Volk , 't geen hun kwam beftooken , dat een overgeloopen Moor zijn keven meende te behouden , met aanbod , van den Christlijken Godsdienst te willen verzaaken. Gomera, door de Ingezetenen verlaaten , werd desgelijks in de asfche gelegd. De Admiraal, het niet noodig oordeelende de gehecle Vloot tot het plunderen der Kusten noodig te hebben, zondt de helft, met buit beladen , na 't Vaderland , met oogmerk , om na Brazil te ftevenen : langs de Africaanfche Kusten gezeild, en op de hoogte van 't Eiland St. Thomè gekomen, befloot hij, ongelukkig,.zich daar te ververfchen. De Portugeefche Volkplanting op dit oq-

gezond

Sluiten