Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bek NEDERLANDEN. 475

toijl ze eenpaarig en naar maate van elks bezittingen draagt, heeft het heffen geen geringe moeilijkheid in, ter oorzaake van eeniger onbekenden, anderer onzekeren rijkdom , en zommiger trouwloosheid in het opgeeven hunner middelen. De andere Gewesten volgden dit voorbeeld met traage fchreeden. Zeeland geheel niet, zich verfchoonende met de geledene en nog drukkende fchade. Zommigen fchroomden niet te zeggen, dat Halland , alleen de voordeden trekkende van den Koophandel en de Scheepstochten, alleen de lasten des Oorlogs behoorde te draagen. Waar op die van Holland niet duifter te kennen gaven, dat zij, indien anderen zich onttrokken aan het vervullen der gemeene behoeften, ligt befluiten zouden, hunne afgelegene Bondgenooten te laaten drijven, en, opeigen behoudenis bedagt, zich in 't bezit der Zee te handhaaven. Weinig indruks maakten deeze bedreigingen op Gewesten , die zich aanmerkten als een voormuur, voor Holland onontbeerlijk (*).

Het gedrag van Elizaeeth vermeerderde de verlegenheid der Staaten. Zij hieldt op nieuws aan, om de betaaling der oude fchulden, en hun voor, dat zij het Gemeenebest onder een inlandsch Prins, Maurits naamlijk , beftuuren moefien , en dus de overheerfching van Frankrijk en Oostenrijk fchu-

wen;

(*) Grotii Hijl. p. 367. Reyd, XVI.B. bl.3812. 404.

Maurits.

Sluiten